Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"

Działalność Ośrodka » Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimp” istnieje od 1999 roku. Jest stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Częstochowy. Siedzibą Klubu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie. 


Celem klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizaowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół specjalnych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie uczniom szkół specjalnych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 6. Organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rehabilitacyjnych dla członków i sympatyków Klubu.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

UKS "Olimp " otrzymuje dotacje z budżetu Miasta Częstochowy  na szkolenie i organizowanie imprez sportowych. Pieniądze z dotacji przeznaczane są na zakup nowego sprzętu sportowego, zakup nagród i wyżywienia dla uczestników zajęć i zawodów sportowych.

 

 Zorganizowaliśmy następujące międzyszkolne imprezy sportowe :

 • Halowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej: 2000r, 2001r, 2002r, 2004r ,2005r, 2006r , 2007r, 2008r, 2009r,2010r, 2011r.
 • Czwórbój Lekkoatletyczny "Ja to potrafię ":2000r, 2001r, 2002r, 2004r
 • Dzień Sportu-  2005r, 2007, 2008r

 

W wyżej wymienionych imprezach wzięli udział uczniowie placówek specjalnych z terenu miasta Częstochowy, a w imprezach integracyjnych również uczniowie szkół masowych.

 

Oprócz organizowania imprez międzyszkolnych organizujemy corocznie imprezy wewnątrzszkolne – m.in. turnieje tenisa stołowego, darta, rzutów do kosza, Dzień Sportu. Nasi wychowankowie biorą udział w różnych zawodach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia m.in. Olimpiady ,,Razem”, Olimpiady,,Przełam bariery”  i innych.

 

Od 2004r Klub bierze udział w Programie Animator Sportu Niepełnosprawnych finansowanym przez Śląski Szkolny Związek Sportowy.

 

W klubie działają sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyczna, tenisa stołowego.


Zawody w 2011 roku:

 • Letnia Olimpiada „Przełam bariery z ISD Hutą Częstochowa” – 18.05.2011
 • Turniej tenisa stołowego „ Żyjmy zdrowo na sportowo” – 23.05.2011
 • Dzień Sportu – 01.06.2011
 • Olimpiada Sportowa „Razem 2011”- 09.09.2011
 • Olimpiada „Przełam  bariery z ISD Hutą Częstochowa” – 16.11.2011
 •  Halowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej – 24.11.2011

 

ZDJĘCIE PUCHARÓW (SERWER)