Terapia Integracji Sensorycznej ( SI ) połączona z zajęciami w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia Specjalistyczne » Terapia Integracji Sensorycznej ( SI ) połączona z zajęciami w Sali Doświadczania Świata

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI).

 

Integracja sensoryczna (SI) to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, równowaga, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. W przypadku wystąpienia zaburzeń przetwarzania sensorycznego  pojawiają się dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym oraz zachowaniu dziecka.

 

OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

 • Nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch, np. unikanie dotykania niektórych faktur (piasek, kasza); unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami; problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami; nieprawidłowy chwyt długopisu; nadwrażliwość na dźwięki, na światło; trudności w nauce pisania i czytania; trudności z wysłuchiwaniem poleceń; problemy z nauką jazdy na rowerze; unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli, lub nadmierne poszukiwanie tych zabaw; kłopoty przepisywaniem z tablicy, gubienie liter, sylab; mylenie stron prawa-lewa, szczególnie gdy dziecko nie ma czasu na zastanowienie; niski próg tolerancji na bliskość innej osoby.
 • Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Słaba koordynacja ruchowa (problemy te mogą dotyczyć małej lub dużej motoryki)
 • Niezgrabność ruchowa
 • Trudności w koncentracji, impulsywność
 • Szybka męczliwość
 • Wycofanie z kontaktów społecznych
 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
 • Słaba organizacja zachowania, brak planowania

 

DLA  KOGO TERAPIA SI? DLA:

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 • Dzieci z ADHD, ADD
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Dzieci autystycznych
 • Dzieci opóźnionych psychoruchowo
 • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Klinefeltera)

Terapia Integracji Sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka.


Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność czynnościom w ramach terapii dziecko może poprawić:

 • funkcjonowanie emocjonalne
 • uwagę i koncentrację
 • zdolności wzrokowe i słuchowe
 • sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
 • samoświadomość i samoocenę

Zajęcia Terapii SI  odbywają się w sali do gimnastyki korekcyjnej  wyposażonej w odpowiednie przyrządy: beczka, platforma wisząca, huśtawka ze stabilizatorem, huśtawka T, huśtawka „konik”, hamak, „helikopter”, deska rotacyjna, deska do ćwiczeń równoważnych, deskorolka, trampolina, materace, piłki Bobath'a, piłki sensorowe. Są to głównie urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego czyli zmysłów pierwotnych. Każde dziecko ma indywidualnie dobierane ćwiczenia, które odpowiadają jego potrzebom określonym w trakcie diagnozy integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka.


SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA


Sala Doświadczania Świata została zorganizowana i wyposażona w sprzęt dzięki środkom unijnym. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Uzupełnia terapię SI o wielozmysłowe poznanie świata i ma zastosowanie głównie dla uczniów z głębszą lub sprzężoną niepełnosprawnością.


 Celem zajęć prowadzonych metodą stymulacji polisensorycznej z elementami Integracji Sensorycznej jest takie kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej, które prowadzi do prawidłowej organizacji (rozpoznania i interpretacji) bodźców z różnych zmysłów i zintegrowanie ich z wcześniejszymi doświadczeniami i umiejętnościami  na wyższych poziomach OUN.  Zajęcia są prowadzone w Sali Doświadczania Świata zgodnie z założeniami holenderskiej metody terapii polisensorycznej -  Snoezellen.

 

Zadania  sesji terapeutycznych:

- normalizacja pracy systemu dotykowego (zwiększenie tolerancji na bodźce dotykowe, aktywności rozwijające różnicowanie dotykowe, masaż Willbarger, kompresja stawów)

- stymulacja węchowa z elementami aromaterapii

- normalizacja pracy systemu słuchowego (z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, klasycznej, rozrywkowej, nagranych głosów przyrody)

- poprawa pracy systemu wzrokowego, rozwój uwagi wzrokowej, normalizacja ruchu oczu, poprawa kontroli wzrokowo-ruchowej (ćwiczenia w Sali Doświadczania Świata, wykorzystanie ciemni i ultrafioletu)

- rozwijanie somatognozji: bodźce dotykowe i termiczne, bodźce kinestetyczne, poprawa kontroli posturalnej, ćwiczenie kokontrakcji, przekraczanie LŚ ciała, stymulacja przedsionkowa

 Ważna jest atmosfera relaksacji, stworzona poprzez odpowiednią muzykę, grę kolorów, zajęcia prowadzone  w zaciemnionym pomieszczeniu.


 Wyposażenie Sali Doświadczania Świata stanowią: projektor kolorów i obrazów, lustro z lampą UV, kolumna wodna bulgocząca, wiązka światłowodów, podwieszona kula lustrzana z reflektorem, wieża audio z nagraniami muzyki terapeutycznej, dźwięków natury, „ścieżki” terapeutyczne do ćwiczeń równowagi, zestaw do treningu węchowego, zestaw do treningu słuchowego, piłki i sensorynki różnej wielkości, masażery, obciążniki, kamizelki i pled terapeutyczny i wiele drobniejszego sprzętu.


Terapia Integracji Sensorycznej wraz z poznaniem wielozmysłowym w Sali Doświadczania Świata ma na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka. Wspomaga likwidację  zaburzeń równowagi i świadomości własnego ciała, lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów, usprawnia wszystkie zmysły: czucia proproceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.