Szkoła Przysposabiająca do pracy nr 4

IV etap edukacyjny – kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy

 

 

Celem głównym edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 4 o profilu kucharz małej gastronomii jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać samodzielnie lub pod kierunkiem osoby dorosłej proste prace.

 

Szkoła przysposabiająca do pracy liczy trzy klasy. Uczniowie mają bardzo dużo interesujących zajęć praktycznych,  na których pracują w małych grupach, tak, aby każdy miał szansę brać czynny udział w zajęciach.

 

Oczywiście oprócz pracy jest też czas na edukację i sport. Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata, na tych lekcjach doskonalimy też posługiwanie się pieniędzmi, odczytujemy godziny na zegarze, mierzymy, ważymy. Uczymy się jak wypełniać ankiety, zastanawiamy się nad własną przyszłością, nad tym, co możemy robić, co chcielibyśmy robić, gdzie w przyszłości moglibyśmy pracować. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą, przygotowując się do podjęcia w przyszłości pracy, uczestniczymy w różnego rodzaju praktykach organizowanych poza terenem naszej szkoły.

 

Cele edukacyjne:

 • utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy,
 • kształcenie kompetencji społecznych,
 • kształcenie zdolności adaptacyjnych,
 • nabywanie nowych umiejętności praktycznych umożliwiających niezależne funkcjonowanie,
 • kształcenie możliwości korzystania we właściwy sposób z prostych narzędzi technicznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych postaw wobec pracy,
 • wdrażanie do korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz na miarę własnych możliwości programowania właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Uczniowie kształceni są w module kucharz małej gastronomii, zajęcia te mają na celu:

 • wykształcenie świadomej potrzeby praktycznego stosowania zasad racjonalnego żywienia,
 • zmiany niewłaściwych nawyków żywieniowych,
 • umiejętne zaplanowanie pracy (miejsca i poszczególnych etapów pracy),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zdobycie wiedzy o wartości odżywczej produktów,
 • poznanie i stosowanie zasad prawidłowego planowania potraw i posiłków,
 • poznanie i realizowanie zasad właściwego przechowywania i przetwarzania żywności,
 • przekonanie o potrzebie właściwej organizacji pracy oraz estetyce podawania i spożywania posiłków,
 • poznanie i praktyczna realizacja zasad prawidłowego prania, prasowania, zmiany bielizny pościelowej, sprzątania,
 • umiejętne zaplanowanie pracy, ekonomiczne gospodarowanie czasem.

 

Uczniowie w szkole Przysposabiającej do Pracy nr 4 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- gimnastyka korekcyjna (na podstawie zaświadczenia lekarskiego uczniów z wadami postawy),

- logoterapia,

- terapia tyflopedagogiczna,

- terapia surdopedagogiczna,

- konsultacje z pedagogiem,

- konsultacje z psychologiem.

 

Wśród dodatkowych form wsparcia placówka zapewnia udział w zajęciach dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie:

- Terapii Integracji Polisensorycznej,

- Hipoterapii,

- Dogoterapii,

- Muzykoterapii,

- Biblioterapii.

 

Ponadto każdy z uczniów ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania:

- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp",

- Drużyny Nieprzetartego Szlaku ZHP,

- Szkolny Klub Europejski „Brukselka”,

- Szkolne Koło PTTK,

- Zespół Taneczno – Wokalno - Instrumentalny "Serduszka",

- Teatrzyk Szkolny "Sikoreczki",

- Chór Szkolny „Talent”

 

Sale lekcyjne są wyposażone według obowiązujących standardów ministerialnych w specjalistyczne pomoce do nauki, jak i sprzęt multimedialny oraz sprzęt gospodarstwa domowego wysokiej klasy.

 

Na terenie placówki znajdują się min.:

- sale lekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności,

- pracownia multimedialna z wyposażeniem nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu,

- sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej wyposażone w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny,

- pracownia techniczna z wyposażeniem,

- pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w profesjonalny sprzęt AGD,

- gabinet logopedyczny,

- gabinet psychologa i pedagoga szkolnego,

- Sala Doświadczeń Świata – Terapii Integracji Polisensorycznej,

- biblioteka szkolna z bogatymi zbiorami książkowymi, filmami edukacyjnymi i e-bookami,

- gabinet opieki medycznej.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4 oferuje uczniom:

- miłą i przyjazną atmosferę,

- bezpłatne podręczniki szkolne oraz artykuły szkolne,

- specjalistyczną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego,

- wsparcie oraz konsultacje psychologa i pedagoga Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 i Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie,

- naukę w zespołach klasowych określonych ustawowo, nie większych niż 8 osób,

- profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i terapeutyczne zgodne z wymogami ministerialnymi,

- konsultacje z doradcą zawodowym,

- indywidualne podejście pod względem dydaktycznym i wychowawczym dostosowane do określonych typów niepełnosprawności uczniów oraz ich stanu zdrowia,

- rozwój młodzieży poprzez akcentowanie ich talentów i udział w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych oraz konkursach tematycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

- udział w życiu kulturalnym miasta Częstochowy: uczestnictwo w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych,

- udział w turnusach rehabilitacyjnych, atrakcyjnych wycieczkach szkolnych, rajdach pieszych,

- specjalistyczną opiekę medyczną,

- specjalistyczna opieka pozalekcyjna w świetlicy szkolnej,

- pełna oferta żywieniowa na stołówce szkolnej,

- całodobowa opieka w grupach wychowawczych w Internacie.