Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego

I etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane w klasach I-III

II etap edukacyjny - kształcenie w klasach IV-VIII

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego każde dziecko po rozpoczęciu nauki w Szkole Podstawowej Specjalnej jest objęte Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną. Zespół specjalistów po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy i obserwacji opracowuje dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.


Na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz jego stanu zdrowia dostosowywane są metody i formy pracy z uczniem w czasie roku szkolnego.

 

W ramach I etapu edukacyjnego uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim w III klasie są poddani sprawdzeniu wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie nauki podczas Sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty.

 

W ramach II etapu edukacyjnego uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim w klasie VI poddani są sprawdzeniu zdobytej przez nich wiedzy podczas sprawdzianu szóstoklasisty, zgodnym z wymogami OKE.

 

Wśród form i metod pracy oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną na terenie placówki prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- gimnastyka korekcyjna (na podstawie zaświadczenia lekarskiego uczniów z wadami postawy)

- logopedia

- terapia tyflopedagogiczna

- terapia surdopedagogiczna

- konsultacje z pedagogiem

- konsultacje z psychologiem

 

Wśród dodatkowych form wsparcia placówka zapewnia udział w zajęciach dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie:

- Terapii Integracji Polisensorycznej

- Hipoterapii

- Dogoterapii

- Muzykoterapii

- Biblioterapii

- Terapii CH. Knilla

- Terapii P. Dennisona

- Terapii W. Sherborne

- Metody Dobrego Startu

- Terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych

 

Ponadto każde dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów:

- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp",

- Drużyny Nieprzetartego Szlaku ZHP,

- Szkolny Klub Europejski „Brukselka”,

- Szkolne Koło PTTK,

- Zespół Taneczno – Wokalno - Instrumentalny "Serduszka",

- Teatrzyk Szkolny "Sikoreczki",

- Chór Szkolny „Talent”

 

Sale lekcyjne są wyposażone według obowiązujących standardów ministerialnych w specjalistyczne pomoce do nauki, jak i sprzęt multimedialny.

 

Na terenie placówki znajdują się min.:

- sale lekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności

- pracownia multimedialna z wyposażeniem nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu,

- sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej wyposażone w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny

- pracownia techniczna z wyposażeniem,

- pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w profesjonalny sprzęt AGD

- gabinet logopedyczny

- gabinet psychologa i pedagoga szkolnego

- Sala Doświadczeń Świata – Terapii Integracji Polisensorycznej

- biblioteka szkolna z bogatymi zbiorami książkowymi, filmami edukacyjnymi i e-bookami

- gabinet opieki medycznej

 

Szkoła Podstawowa Specjalna oferuje uczniom:

- bezpłatne podręczniki szkolne i wyprawkę,

- specjalistyczną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego,

- wsparcie oraz konsultacje psychologa i pedagoga Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 i Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie,

- naukę w zespołach klasowych określonych ustawowo, nie większych niż 8 osób,

- profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i terapeutyczne zgodne z wymogami ministerialnymi

- specjalistyczną opiekę medyczną

- indywidualne podejście pod względem dydaktycznym i wychowawczym dostosowane do określonych typów niepełnosprawności uczniów oraz ich stanu zdrowia

- miłą i przyjazną atmosferę

- rozwój dzieci poprzez akcentowanie ich talentów i udział w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych oraz konkursach tematycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

- udział w życiu kulturalnym miasta Częstochowy: uczestnictwo w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych

- atrakcyjne wycieczki szkolne, rajdy piesze

- udziału w turnusach rehabilitacyjnych i „zielonych szkołach”,

- specjalistyczną opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej

- pełną ofertę żywieniową na stołówce szkolnej

- całodobową opiekę w grupach wychowawczych w Internacie.