Projekty Unijne


 

W ostatnich latach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowane były następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

       I.            Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci – marzec 2010 r. – luty 2012 r.

 

W ramach projektu zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje grona pedagogicznego:

 

1.     Szkolenia wewnętrzne – zorganizowane w ośrodku:

 

·      Praca z dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Terapia behawioralna – ukończyło 25 osób

 

·     Nauka  obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych -ukończyło 20 osób,

 

·      Kurs podstawowy języka angielskiego I st. - 18 osób

 

·     Kurs podstawowy języka angielskiego II st. - 18 osób

 

2.     Szkolenia zewnętrzne:

 

·      Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy W. Sherborne – I i II stopień -  3 osoby

 

·     Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania cz.I i II  - 3 osoby

 

·     Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się  - 4 osoby

 

·     Metoda Dobrego Startu - 4 osoby

 

Zakupiono fachową literaturę pedagogiczno-psychologiczną związaną z terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i przekazano do biblioteki szkolnej

 

    II.            Nasza szkoła -  naszą szansą – sierpień 2010 – lipiec 2012 r.

 

W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych skierowanych do wszystkich uczniów i wychowanków ośrodka, w tym także dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym

 

1.     Zajęcia pozalekcyjne K (rozwijające kompetencje kluczowe)

 

·     Jęz. angielskiego

 

·     Informatyczne

 

·     Ekologiczne

 

2.     Zajęcia pozalekcyjne W (wyrównawcze): humanistyczne, matematyczno- przyrodnicze i języka angielskiego – dla ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz „Czytelnik” - dla uczniów mających trudności w czytaniu i czytaniu ze zrozumieniem

 

3.     Zajęcia pozaszkolne – wycieczki promujące ciekawe przyrodniczo, historycznie, technicznie miejscowości woj. śląskiego

 

4.     Zajęcia specjalistyczne:

 

·   Warsztaty logopedyczne

 

·   Kinezjologia edukacyjna

 

·   Terapia Integracji Sensorycznej

 

·   Stymulacja polisensoryczna (Sala Doświadczania Świata)

 

·   Usprawnianie widzenia

 

·   Dogoterapia

 

·   Rehabilitacja ruchowa

 

·   Gimnastyka korekcyjna

 

·   Masaż leczniczy

 

5.     Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - zatrudnienie:

 

·     Pedagoga szkolnego:  1 etat - 20g/tygodniowo

 

·     Psychologa: 1/2 etatu - 10g/tygodniowo

 

6.     Prewencja i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 

·     Edukacja prawna - realizowana w formie pogadanek, konsultacji, działań zaradczych

 

·     Spotkania prewencyjne (przedstawiciele policji, straży miejskiej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Leczenia Uzależnień)

 

7.     Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

·     Powołanie Szkolnego Klubu Kariery.

 

·     Dyżury, konsultacje, pogadanki

 

·     Badanie preferencji zawodowych i osobowościowych

 

 III.            Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie  - r.szk.2012/2013, projekt, którego organizatorem był Urząd Miasta Częstochowy, skierowany do uczniów nauczania zintegrowanego – klasy I-III szkoły podstawowej”

 

1.  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – jęz. polski

 

2.  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – jęz. angielski

 

3.  Zajęcia  dla dzieci z trudnościami matematycznymi

 

4.  Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

 

5.  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne Metodą Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

 

 IV.            Koniec języka za przewodnika – lata 2012 – 2014, projekt Urzędu Miasta Częstochowy, skierowany do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum

 

1.     Szkoła podstawowa:

 

·     Terapia integracji sensorycznej

 

·     Kinezjologia edukacyjna

 

·     Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

 

2.     Gimnazjum:

 

·     Terapia integracji sensorycznej

 

·     Kinezjologia edukacyjna