Inauguracja ECK

Edukacyjne Centrum Konsultacji » Inauguracja ECK

 • Uroczysta Inauguracja Edukacyjnego Centrum Konsultacji: Renata Dziura - Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie i prof. dr hab. Grażyna Rygał Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
  Uroczysta Inauguracja Edukacyjnego Centrum Konsultacji: Renata Dziura - Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie i prof. dr hab. Grażyna Rygał Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Koordynator ECK Anna Szymczyk i Prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Częstochowie Iwona Bartłomiejczyk
  Koordynator ECK Anna Szymczyk i Prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń" w Częstochowie Iwona Bartłomiejczyk
 • Dyrektor SOSW nr 1 Ewa Galle oraz Koordynatorzy ECK: Iwona Olszówka i Anna Szymczyk
  Dyrektor SOSW nr 1 Ewa Galle oraz Koordynatorzy ECK: Iwona Olszówka i Anna Szymczyk
 • Zaproszeni goście wraz z Zastępcą Dyrektora SOSW nr 1 Barbarą Korsak
  Zaproszeni goście wraz z Zastępcą Dyrektora SOSW nr 1 Barbarą Korsak
9 kwietnia 2013r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Edukacyjnego Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1 w Częstochowie. Podczas Inauguracji Dyrektor SOSW nr 1 w Częstochowie mgr Ewa Galle i Koordynatorzy ECK: mgr Iwona Olszówka i mgr Anna Szymczyk podpisali porozumienie współpracy z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. AJD Grażyną Rygał i Prodziekanem Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie dr hab. prof. AJD Ireną Motow. Współpraca tych dwóch instytucji będzie realizowana m.in. poprzez
udział nauczycieli praktyków i nauczycieli akademickich w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli realizujących naukę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i w organizowaniu pomocy rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo podjęto współpracę w obrębie wymiany doświadczeń w ramach prowadzenia wykładów, konsultacji, badań własnych, udziału w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych,  tworzeniu publikacji, jak i organizacji szkolnych praktyk studenckich i wolontariatu. Ideę powstania i realizacji działań ECK podkreślała min. Renata Dziura - Zastępca Dyrektora  Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie. Wskazała na potrzeby nauczycieli szkół ogólnodostępnych, którzy potrzebują wsparcia pedagogów specjalnych. Podkreśliła również ważność inicjatywy specjalistów w dzieleniu się ich praktycznymi doświadczeniami i wskazówkami w codziennej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

W czasie trwania Inauguracji współpracę zadeklarowało również Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych: „Pomocna Dłoń" w Częstochowie reprezentowane przez Prezesa mgr Iwonę Bartłomiejczyk, a do współpracy zaproszono inne instytucje pomocowe takie jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Edukacyjne Centrum Konsultacji powstało 1 marca 2013 r. i jest pierwszą w Polsce placówką oferującą bezpłatną, specjalistyczną pomoc i doradztwo przez nauczycieli szkolnictwa specjalnego dla: nauczycieli, wychowawców, pedagogów (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych), rodziców/opiekunów prawnychdzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, studentów.

W ramach działalności Edukacyjne Centrum Konsultacji proponuje: konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, dotyczące m.in. doskonalenia ich warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i zdrowotnych, jak i doradztwo ścieżki edukacyjnej; udział nauczycieli w lekcjach otwartych w zakresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i innych; udział rodziców w zajęciach otwartych prezentujących niwelowanie zachowań trudnych dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; udział studentów w praktykach szkolnych i wolontariacie.

Edukacyjne Centrum Konsultacji to 36 pedagogów SPE-cjalnych.

W każdy wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod nr tel.: 34 360 10 72 lub mailowo za pośrednictwem Kart zgłoszenia wysyłanych na e-mail: eck.sosw1czestochowa.interia.pl