I Rok Działalności ECK - czas na pierwsze podsumowania

Edukacyjne Centrum Konsultacji » I Rok Działalności ECK - czas na pierwsze podsumowania


12 maca br. Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1 w Częstochowie uroczyście obchodziło swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji podsumowano dotychczasowe działania placówki.

 

Uroczystość Podsumowania I Roku Działalności ECK rozpoczęła Dyrektor SOSW nr 1 Ewa Galle, która wraz z Koordynatorami ECK:  Iwoną Olszówką i Anną Szymczyk przywitały zaproszonych i przybyłych Gości, wśród których na uroczystość przybyli: Wiceprezydent Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, Kierownik Referatu Organizacji Oświaty Urzędu Miasta Częstochowy Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Prezes ZNP ZO w Częstochowie Grzegorz Sikora, Asystentka Posła na Sejm PIS Jadwigi Wiśniewskiej Katarzyna Porębińska, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Alina Kula, Kurator IV Zespołu Kuratorów Rodzinnych Elżbieta Bogdanowicz, Dyrektor Centrum Terapii w Częstochowie Iwona Michalska-Wierusz, Zastępca Dyrektora PPP nr 1 Halina Kalinowska, Wicedyrektor RODN WOM Bożena Harasimowicz, Wicedyrektor SOD Grzegorz Papalski, Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus” Małgorzata Grzywacz, Zofia Lisiecka i Monika Kuligowska z ODiTK w Gdańsku, Ewa Rogalska z PCG Polska, Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Elżbieta Ścigała, Agata Rozumek i Kamila Nems z Fundacji Mozaika w Częstochowie oraz nauczyciele i rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i przedstawiciele TV NTL i TV Orion w Częstochowie.

 

Koordynatorzy ECK: Iwona Olszówka i Anna Szymczyk przedstawiły prezentację multimedialną „I Rok działalności ECK przy SOSW nr 1 w Częstochowie”.

 

Edukacyjne Centrum Konsultacji działa od 1 marca 2013 r. i jest pierwszą tego typu placówką w Polsce placówką oferującą bezpłatną, specjalistyczną pomoc i doradztwo przez nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Celem ECK jest bezpłatne i specjalistyczne wsparcie w organizacji inkluzyjnych rozwiązań w edukacji, wychowaniu i życiu społecznym
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach oferowane przez doświadczonych praktyków z wykorzystaniem innowacyjnych i nowoczesnych oddziaływań przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W I roku działalności adresatami ECK byli rodzice, nauczycieledzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz studenci. Specjaliści ECK, będący nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie realizowali indywidualne konsultacje oraz lekcje i zajęcia otwarte. Specjalistami ECK proponującymi wsparcie i porady merytoryczne byli m.in.: specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań (32), terapeuta specyficznych trudności w  uczeniu się, (31), tyflopedagog (31), surdopedagog (17), specjalista w zakresie terapii patologii zachowań (10), psycholog (10), specjalista w zakresie porad prawnych (10), a ponadto terapeuta dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem, specjalista w zakresie specyficznych trudności w nauce języków obcych, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej,  pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny i WWR, socjoterapeuta.

 

Od 1 marca 2013r. do 28 lutego 2014r. zrealizowano łącznie 146 godzin indywidualnych konsultacji, z których skorzystały 102 osoby. Ponadto odbyły się 23 lekcje i zajęcia otwarte, a 21 studentów zrealizowało praktyki i wolontariat.

 

Koordynator ECK Iwona Olszówka wskazała na zakres wsparcia specjalistów ECK w obrębie konsultacji dla rodziców, który obejmował m.in.: zaburzenia zachowania i emocji, podejrzenia Zespołu Aspergera, nadpobudliwość, trudności i problemy wychowawcze, zachowania agresywne, wskazania do terapii SI, nierealizowanie obowiązku szkolnego, dostosowanie form terapii dla dziecka z autyzmem, wybór sposobu kształcenia dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, dysleksją, dysortografią, problemy w nauce, wybór szkoły, formy i metody pracy z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie.

 

Ponadto wskazała, iż zakres wsparcia specjalistów ECK w obrębie pracy nauczycieli, w której najwięcej trudności wystąpiło z: nauczaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, organizacją zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem i pracą nauczyciela wspomagającego, doborem metod pracy dla dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, mowy i z nadpobudliwością, zaburzeniami zachowania u dziecka z Zespołem Aspergera, realizacją zaleceń orzeczenia kształcenia specjalnego przez szkołę ogólnodostępną, rozwiązań sytuacji prawnych w przedszkolu i realizacją WWR, ale i pomocą w konstruowaniu IPET, doborem form i metod pracy z dzieckiem z dysleksją, wypracowaniem modelu wychowawczego dla dziecka z problemami emocjonalnymi i ADHD, jak i nauczaniem indywidualnym w szkole ponadgimnazjalnej i dostosowaniem programu w klasach przysposabiających do pracy.

 

Koordynator ECK Iwona Olszówka, podkreśliła ważną rolę Partnerów ECK, jak i wsparcia kadry naukowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz organizacji pozarządowej Stowarzyszenia wspierania osób niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” w Częstochowie.

 

Koordynator ECK Anna Szymczyk, zwróciła uwagę na udział Zastępcy Dyrektora Barbary Korsak i Koordynatora ECK Iwony Olszówki w konferencjach: I Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej” zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, Rektora AJD, ZNP ZG, ZNP OŚ, ZNP ZO i Sekcję Szkolnictwa Specjalnego ZNP ZO w Częstochowie (23.04.2013 r.); Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych i Europejską Agencję na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, (26.11.2013 r.); Konferencji naukowo-społecznej „SMOK ku prawdziwej integracji – edukacja dzieci zdrowych” zorganizowanej przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku, OKUN w Gdańsku, PBS, Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni, Gdański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni (9.12.2013 r.).

 

Ponadto wskazała na ważną działalność Specjalistów ECK w obszarze realizacji szkoleń m.in. dla Kuratorów Sądowych w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie oraz nauczycieli i dyrektorów szkół realizowanych we współpracy z Firmą Librus.

 

Następnie dr Anna Banasiak z AJD w Częstochowie, podsumowała zakres współpracy pomiędzy AJD a ECK, który dotyczył praktycznych uwarunkowań współpracy podczas realizacji praktyk studenckich przez częstochowskich żaków. Dr Anna Banasiak przekazała również gratulacje i podziękowania Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD prof. dr hab. Grażynę Rygał na ręce Dyrektora SOSW nr 1 Ewy Galle.

 

Kolejnym prelegentem była Zofia Lisiecka, Koordynator merytoryczny Projektu SMOK, realizowanego przez ODiTK z Gdańska. Wypowiedziała się na temat próby wypracowania kompleksowego rozwiązania w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez łączenie doświadczeń ECK i Projektu SMOK. Natomiast Iwona Bartłomiejczyk, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” pogratulowała specjalistom ECK realizowanych form wsparcia i podkreśliła ich współpracę ze stowarzyszeniem.

 

Pierwszy rok współpracy z Edukacyjnym Centrum Konsultacji podsumował Wiceprezydent Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, który podkreślił ważną rolę działalności realizowanej przez specjalistów ECK. Podziękował za tak cenną inicjatywę, podkreślając, iż będąc jeszcze do niedawna Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy był obecny przy tworzeniu idei powstania ECK. Wiceprezydent dr Ryszard Stefaniak przekazał Ewie Galle Dyrektorowi SOSW nr 1 i Koordynatorom ECK: Iwonie Olszówka i Annie Szymczyk podziękowania za tak specjalistyczne wsparcie realizowane na terenie miasta Częstochowy oraz wskazał na konieczność dalszej działalności ECK.

 

Słowa uznania i gratulacje idei niesienia pomocy innym wygłosił również Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie Grzegorz Sikora, Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Elżbieta Ścigała, oraz Kurator Okręgowy Sądu Rejonowego w Częstochowie Alina Kula. Ponadto Katarzyna Porębińska, Asystentka Posła na Sejm PIS, Jadwigi Wiśniewskiej odczytała list gratulacyjny.

 

Na zakończenie Ewa Galle, Dyrektor SOSW nr 1 wręczyła wszystkim Specjalistom ECK realizującym wsparcie oraz Koordynatorom ECK uroczyste podziękowania.

 

W trakcie trwającej uroczystości Ogólnopolski Serwis Reedukacja.pl zorganizował konkurs, w którym można było wygrać cenne nagrody książkowe. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a organizatorom konkursu p. Danielowi Łazuga i p. Hubertowie Czejarek dziękujemy za jego realizację.

 

Uroczystość zakończyła się bankietem, podczas którego w kuluarach można było wymienić poglądy i nawiązać wspólne rozmowy na temat realizowanych przez ECK form wsparcia na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czas ten przy kawie, herbacie, dodatkowo został osłodzony ciastem ufundowanym przez Jana Ciastek i Cukiernię „Jagoda” w Częstochowie. 

 

Specjaliści Edukacyjnego Centrum Konsultacji, będący jednocześnie nauczycielami i praktykami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie dyżurują w każdy wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00. Informacje na temat aktualnych harmonogramów konsultacji i lekcji otwartych można znaleźć na stronie internetowej www.sosw1.czest.pl, na www.facebook.com oraz w miesięczniku „Jasne ze Częstochowa”.

 

O realizowanej działalność ECK można dowiedzieć się z mediów: Głos nauczycielski, TV NTL i TV Orion, jak i ze stron internetowych: Urzędu Miasta Częstochowy, Europejskiej Agencji Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Serwisu Reedukacja.pl. i na Facebook.com.

 

Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom i Partnerom ECK za przybycie na uroczystość podsumowującą pierwszy rok działalności ECK.

 

Cieszymy się, iż zaprezentowany w wyniku podsumowania I roku działalności ECK zrealizowany zakres wsparcia ukazał efektywność i zasadności funkcjonowania ECK. Liczymy również, iż podsumowania zaprezentowane podczas uroczystości zachęcą do skorzystania z proponowanych form wsparcia ECK jeszcze szerszą grupę rodziców, nauczycieli i studentów, których serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Dyrektor SOSW nr 1 Ewa Galle

 

Koordynatorzy ECK

 

Iwona Olszówka

 

Anna Szymczyk

 

 


 

O uroczystości ECK w mediach

 

Szanowni Państwo,


zapraszamy do obejrzenia reportaży TV Orion  

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=15204


oraz TV NTL

http://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu-30/kurier-mainmenu-39/11327-centrum-ma-rok-