Gimnazjum

Rekrutacja » Gimnazjum


III etap edukacyjny – kształcenie w szkole gimnazjalnej

 

Naukę w szkole gimnazjalnej ma możliwość rozpocząć uczeń, który ukończył szkołę podstawową i na potwierdzenie tego faktu przedstawi świadectwo szkolne oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

 

Wszyscy gimnazjaliści są objęci Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną.


W wyniku prac Zespołu specjalistów oraz po dokonaniu wstępnej diagnozy i obserwacji każdemu uczniowi zostaje opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.  Dokument ten wskazuje konieczność realizacji poszczególnych metody i formy pomocy w roku szkolnym, które są dostosowane indywidualnie.

 

W ramach III etapu edukacyjnego uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim w III klasie gimnazjum są poddani sprawdzeniu wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie nauki podczas Sprawdzianu gimnazjalisty.

 

Uczniowie w szkole gimnazjalnej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- gimnastyka korekcyjna (na podstawie zaświadczenia lekarskiego uczniów z wadami postawy)

- logoterapia

- terapia tyflopedagogiczna

- terapia surdopedagogiczna

- konsultacje z pedagogiem

- konsultacje z psychologiem

 

Wśród dodatkowych form wsparcia placówka zapewnia udział w zajęciach dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie:

- Terapii Integracji Polisensorycznej

- Hipoterapii

- Dogoterapii

- Muzykoterapii

- Biblioterapii

 

Ponadto każdy z uczniów ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania:

- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp",

- Drużyny Nieprzetartego Szlaku ZHP,

- Szkolny Klub Europejski „Brukselka”,

- Szkolne Koło PTTK,

- Zespół Taneczno – Wokalno - Instrumentalny "Serduszka",

- Teatrzyk Szkolny "Sikoreczki",

- Chór Szkolny „Talent”

 

Sale lekcyjne są wyposażone według obowiązujących standardów ministerialnych w specjalistyczne pomoce do nauki, jak i sprzęt multimedialny.

 

Na terenie placówki znajdują się min.:

- sale lekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności

- pracownia multimedialna z wyposażeniem nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu,

- sala gimnastyczna i sala gimnastyki korekcyjnej wyposażone w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny

- pracownia techniczna z wyposażeniem,

- pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w profesjonalny sprzęt AGD

- gabinet logopedyczny

- gabinet psychologa i pedagoga szkolnego

- Sala Doświadczeń Świata – Terapii Integracji Polisensorycznej

- biblioteka szkolna z bogatymi zbiorami książkowymi, filmami edukacyjnymi i e-bookami

- gabinet opieki medycznej

 

Gimnazjum Specjalne oferuje uczniom:

- miłą i przyjazną atmosferę,

- bezpłatne podręczniki szkolne oraz artykuły szkolne,

- specjalistyczną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego,

- wsparcie oraz konsultacje psychologa i pedagoga Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 i Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie,

- naukę w zespołach klasowych określonych ustawowo, nie większych niż 8 osób,

- profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i terapeutyczne zgodne z wymogami ministerialnymi,

- konsultacje z doradcą zawodowym i diagnozę preferencji zawodowych oraz ukierunkowanie uczniów zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami do odpowiednich typów szkół ponadgimnazjalnych.

- indywidualne podejście pod względem dydaktycznym i wychowawczym dostosowane do określonych typów niepełnosprawności uczniów oraz ich stanu zdrowia

- rozwój dzieci poprzez akcentowanie ich talentów i udział w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych oraz konkursach tematycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,

- udział w życiu kulturalnym miasta Częstochowy: uczestnictwo w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych

- udział w turnusach rehabilitacyjnych, atrakcyjnych wycieczkach szkolnych, rajdach pieszych,

- specjalistyczną opiekę medyczną,

- specjalistyczna opieka pozalekcyjna w świetlicy szkolnej,

- pełna oferta żywieniowa na stołówce szkolnej,

- całodobowa opieka w grupach wychowawczych w Internacie.

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,

- podanie rodzica/opiekuna prawnego (pobierz wzór podania),

- 2 fotografie.

 

UWAGA! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2012 TRWA !!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W NASZE SZKOLNE PROGI WSZYSTKICH UCZNIÓW WRAZ Z ICH RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI.